Hallituksen kiristyksistä varoitettiin – Nyt tuli eduskunnan linjaus työttömien tuesta: ”Tämä on työvoitto”

Hallitus esitti palkkatuen ehtojen kiristämistä, mutta työelämä- ja tasa-arvovaliokunta päätti yksimielisesti esittää 100-prosenttisen palkkatuen säilyttämistä ennallaan.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa muutoksia hallituksen palkkatukiesitykseen. Valiokunta ehdottaa yksimielisesti, että voimassa oleva sääntely ja noudatettu käytäntö järjestöille myönnettävässä sadan prosentin palkkatuessa jatkuu.

Esitys liittyy hallituksen palkkatukiuudistukseen, jonka tavoitteena on lisätä palkkatuen käyttöä yksityisellä sektorilla ja sitä kautta nostaa työllisyysastetta ja edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä.

Valiokunta kannattaa hallituksen esityksen tavoitteita ja pitää niitä tärkeinä. Hallitus kuitenkin ehdotti alkuperäisessä esityksessään, että sadan prosentin palkkatuen kriteereitä olisi tiukennettu EU:n valtiontukisääntelyn takia, mikä olisi osunut järjestöihin.

Esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa palkkatukea koskevia säännöksiä ja lisätä siten palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä.

Esityksen keskeiset ehdotukset liittyvät muutoksiin palkkatuen kohderyhmissä, tuen kestoon, tukiprosenttien yhtenäistämiseen sekä palkkatuella katettaviin palkkauskustannuksiin.

Esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki, joka myönnettäisiin ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Tukea maksettaisiin 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista enintään 10 kuukauden ajalta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan tänä vuonna.

Lähde: Eduskunta

”Valiokunnan saamissa selvityksissä arvioidaan, että ehdotettu uudistus vähentää merkittävästi etenkin välityömarkkinoilla toimivien suurien järjestöjen palkkatuettua työtä. Valiokunta pitää mahdollisena, että esityksessä ehdotettu muutos vaikeuttaa tai joissakin tapauksissa jopa estää kolmannen sektorin järjestöjen toiminnan pitkään työttömänä olleiden työllisyyden edistämisessä”, torstaina valmistuneessa mietinnössä todetaan.

Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että sadan prosentin palkkatuen nykytila säilytetään ja lisäksi elinkeinotoimintaa harjoittaville järjestöille myönnetään sadan prosentin palkkatuki de minimis -tukena.

Palkkatukea voidaan myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkaamiseksi joko EU:n valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tai de minimis-tukena. Tuen myöntämistä harkitessaan työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, onko järjestön taloudellisella toiminnalla vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Jos on, tuki myönnetään de minimis -tukena.

Lisäksi valiokunta ehdotti esitystä muutettavaksi siten, että henkilölle, jonka mahdollisuus työllistyä on alentunut sairauden tai vamman vuoksi, palkkatuki voidaan myöntää uudelleen myös samalle työnantajalle, vaikka työsuhteesta on kulunut vähemmän kuin kolme vuotta.

Vasemmalta kiitellään ratkaisua

Valiokunnan puheenjohtaja, entinen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) katsoo, että hallituksen esitys palkkatuen ehtojen kiristämisestä olisi uhannut välityömarkkinoiden toimivuutta eli järjestöjen kykyä työllistää osatyökykyisiä.

”Varsinkin osatyökykyisten työllistämisessä palkkatuki on hyvin keskeinen väline. Mikäli haluamme jatkaa kohti yhä korkeampaa työllistymisastetta, on osatyökykyisten mukana pitäminen välttämätöntä”, Pekonen sanoo tiedotteessa.

Pekosen mukaan järjestöjen sataprosenttisella palkkatuella on työllistetty erityisesti ihmisiä, jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa esimerkiksi osaamiseen liittyvien vajeiden, terveydellisten haasteiden tai muiden tuen tarpeiden vuoksi.

Järjestöjen huolena oli, että hallituksen alkuperäinen esitys olisi pysyvästi syrjäyttänyt suuren joukon ihmisiä työmarkkinoilta, Pekonen huomauttaa. Valiokunta kuitenkin totesi, ettei valtiontukisääntely vaadi ehdotettuja tiukkoja kriteereitä, vaan nykyinen laki riittää. Yhdistyksille voidaan Pekosen mukaan myöntää jopa 100 prosenttia tukea palkkakustannuksiin, kun työntekijän työaika on enintään 65 prosenttia.

”Palkkatuen uudistuskokonaisuudessa on paljon hyvää. Esityksen keskeisiin uudistuksiin kuuluvat esimerkiksi palkkatuen ehtojen yhdenmukaistaminen, mikä vähentää byrokratiaa.”

55 vuotta täyttäneille luodaan uusi työllistämistuki, ja osatyökykyisten palkkatuen enimmäismäärää lisätään, Pekonen kuvaa.

Työministerinä vuosina 2000–2007 toiminut Tarja Filatov (sd) kuvaa, että sataprosenttinen palkkatuki oli uhattuna, koska siihen kytkeytyy EU-lainsäädäntöön ja kilpailuneutraliteettiin liittyviä velvoitteita.

”Vaikeimmassa asemassa olevien työttömien erityistuki säilyy. Asia ratkesi tänään. Tämä on työvoitto eduskunnassa”, kansanedustaja Filatov sanoo tiedotteessa.

Myös kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on tyytyväinen mietintöön. Hän huomauttaa, että järjestöt varoittivat jo valmisteluvaiheessa, että muutos olisi joissain tapauksissa jopa estänyt järjestöjä toimimasta pitkään työttömänä olleiden työllistämisen edistämisessä.

”Erityisesti rajaus olisi osunut kierrätyskeskuksiin, jotka myös edistävät kiertotaloutta ja kierrättämistä. Tämän takia on hienoa ja erittäin tärkeää, että valiokunta päätti pitää sataprosenttisen palkkatuen nykyisellään”, Mäkisalo-Ropponen toteaa tiedotteessa.

Eduskunta päättää hallituksen esityksestä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön pohjalta täysistunnossa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *